Partiprogram

MDG Modum går til valg på et politisk program som peker ut en ny og framtidsoritentert samfunnsutvikling i Modum. For oss er ikke kampen for et bedre miljø og et bærekraftig samfunn kun et kapittel i vårt program, men fundamentet all vår politikk hviler på.

Vi har fokus på livskvalitet for alle framfor et stadig økende forbruk. Framtidsrettede energiformer, mindre sløsing med viktige ressurser, og vern om dyremangfoldet er viktig for oss. Her vil vi at Modum skal være en foregangskommune.

For at Modum fortsatt skal være et trygt og godt sted å bo, ønsker vi en samfunnsutvikling som baseres på bærekraftige løsninger.

Vi vil begynne endringene nå, og alle kan bidra!

Våre viktigste saker for Modum i nær framtid:

Modum som arbeids- og bosted
– Legge til rette for grønt næringsliv og stimulere til gründervirksomhet.
– Jobbe for bedre kolletivtilbud.
– Legge til rette for flere gang- og sykkeveier.
– Vi støtter første trinn i utbyggingen av Vikersund Nord.

Miljø
– Alle offentlige nybygg skal bygges med forbybar energi som energikilde.
– Ladere for El-biler ved alle offentlige bygg.
– Legge til rette for at hogstavfall kan nyttes som energiressurs.
– Kjøttfri mandag i alle offentlige kantiner i kommunen.
– Jobbe for at barn og unges kunnskap om dyr og dyrevelferd skal være basert på den seineste forskningen, blant annet gjennom skoleprosjekter og informasjonsmateriell.
– Tilrettelegge for helsebringende omgang med dyr, blant annet besøksdyr i institusjoner.

Helse
– Stimulere til tiltak som bidrar til mindre rusavhengighet og bedret psykisk helse.

Kultur
– Støtte distriktsvennlige kulturtilbud.

Handel
– Jobbe for at Modum skal bli en Fair Trade-kommune.
– Samarbeide med dagligvarehandelen for å få økt tilgang på økologisk og lokal mat.

Barn og unge
– Beholde skolene i distriktene.
– Til en hver tid ha 100% barnehagedekning.
– Styrke samarbeidet mellom skole og næringsliv for yrkesrelatert praksis.
– Øke opplæringen om natur og landbruk gjennom skolehager og ved å gi ekskursjoner i naturen større plass.
– Innføre en time fysisk aktivitet daglig i grunnskolen.
– Tilby tegn som støtte til tale i alle barnehager.

Dyrevelferd
– Benytte mobile slakterier i kommunen.
– Forby sirkus med dyr å underholde i Modum.
– Bidra til at det blir etablert hundepark i Modum.
– Jobbe for at barn og unges kunnskap om dyr og dyrevelferd skal være basert på den seineste forskningen.
– Kommunen skal velge dyrevennlige produkter ved innkjøp.

—-

Hva mener vi om saker som er oppe i media akkurat nå?

Eiendomsskatt
MDG Modum er ikke automatisk for eiendomsskatt. Vi mener at alle innsparingstiltak må opp på vektskålen før eiendomsskatt er aktuelt. Vi må også se på konsekvensene for enkeltpersoner og næringsliv. Om vi skal gå inn for en slik skatt, skal den i så fall være øremerket miljøvennlige tiltak. Vårt håp er at innsparingstiltakene som nå er satt i gang i Modum kommune skal løse overforbruket slik at vi ikke trenger eiendomsskatten. Dette ser vi som den beste løsningen for alle, og det vil vi jobbe for.

Togstopp i Vikersund
Vi vil jobbe for å få lokaltog mellom Hønefoss og Drammen. Bergenstoget er et fjerntog, og kan ikke forventes å stoppe flere ganger i Vikersund enn det allerede gjør.

Ny vei til Sigdal
Vi går inn for at ny vei til Sigdal legges utenom Åmot sentrum med minst mulig skade for miljøet.

Mer penger til Vikersund Hoppsenter
Dette er en sak vi må se i sammenheng med Modums økonomiske situasjon og de tiltak som må gjøres for å hindre store underskudd for kommunen. Vi lover derfor ikke mer penger til Vikersund Hoppsenter nå.

Vikersund Nord
Vi vil ikke gå inn for en omkamp om Vikersund Nord. Vi er enig i første byggetrinn med utbygging av busstomta, men vil ikke bygge ut parken.

Ny bru i Geithus
Vi går inn for ny bru i Geithus.

Nye Modumheimen
Vi er opptatt av at nye Modumheimen blir klimaspydspiss bygningsmessig. Hvorvidt vi trenger flere plasser enn tidligere vedtatt, har vi ikke tatt stilling til på nåværende tidspunkt.

Firefelts motorvei mellom Åmot og Hokksund
Vi mener at kommunen trenger å få på plass et godt kollektivtilbud framfor å legge enda mer til rette for biltrafikk.

Hvem vil vi samarbeide med etter valget?
Vi er blokkuavhengige, og vil samarbeide med de partiene som gir oss mest igjen for vår miljøpolitikk. Hvem dette blir, tar vi ikke standpunkt til før valgresultatet foreligger. Et sterkt MDG i Modum er vårt mål!